HYVINKÄÄN LENTOPAIKAN TOIMINTAOHJEET
20.07.2020 Rev. 4

1 Yleistä

1.1 Nämä toimintaohjeet on laadittu lentopaikan pitäjän toimesta yhteistyössä muiden lentopaikan vakinaisten käyttäjien kanssa. (Liite 1) AGA M1-1,  (Liite 2) OPSM1-1 , Suomessa sovellettavat lentosäännöt. (Liite 3) SERA 3225, Toiminta lentopaikoilla tai sen läheisyydessä.

1.2 Kaikessa lentotoiminnassa tärkein tavoite on turvallisuus. Toimintaohjeiden tarkoituksena on antaa ohjeita turvallisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi Hyvinkään lentopaikalla. Niissä on otettu huomioon kentän ja sen ympäristön erityisolosuhteet.

1.3 Jokainen Hyvinkäällä toimiva lentäjä on velvollinen tutustumaan näihin määräyksiin ja noudattamaan niitä. Jokainen on myös velvollinen puuttumaan havaittuihin rikkomuksiin ja ilmoittamaan niistä ilmailuviranomaisen edellyttämällä tavalla sekä lentopaikan päällikölle.

1.4 Hyvinkään lentopaikan ja lentopaikan pitäjän osoite
Hyvinkään Ilmailukerho ry
Lentokentäntie 50, 05820 Hyvinkää
Puh 019 451 646
Puh 040 501 0590
www.hyik.fi

1.5 Lentopaikan päällikkö
Jukka Helminen
Seittemänmiehenkatu 40 as 7
05830 Hyvinkää
puh. 040 501 0590
puh. 020 759 0632
jukka.helminen@konekorhonen.com

1.6 Muut puhelinnumerot Hyvinkään lentopaikalla
Jukolan Pilotit ry
045-3225622
info@jukolanpilotit.fi
Pj Pertti Heininen 050-5596319

Konekorhonen Oy lentokonekorjaamo
020 759 0630, 040-501 0590
www.konekorhonen.com

2. Ajoneuvoliikenne ja muu  liikkuminen lentokenttäalueella

2.1 Sekä liikennöiminen ajoneuvoilla, että jalankulku kiitoalueilla on kielletty. Poikkeuksena sallitaan lentotoimintaan ja lentopaikan huoltoon liittyvä liikkuminen.

2.2 Ylitettäessä kiitotie on varmistuttava siitä, että ilma-aluksia ei ole laskeutumassa tai lähdössä kiitotieltä. (Liite 4).

2.3 Lentokenttäalueella on voimassa nopeusrajoitus 50 km/h. Rajoitus ei koske erikseen sovittuja testejä, kursseja tai kilpailuja. Katso myös kohta 6.7. ajoneuvon käyttö liitimien hinaukseen.

2.4 Kentän reuna-alueilla kulkee ulkoilureittejä. Kiitoalueille varomattomasti tulleet henkilöt ja eläimet on jokaisen ilmailutoimintaan osallistuvan henkilön tarvittaessa ohjattava pois välittömän vaaran välttämiseksi.

2.5 Liikkuminen ja toiminta puolustusvoimien henkilöstölle ja ajoneuvoille on sallittua toimintaohjeista poiketen. Mikäli siitä aiheutuu lentotoiminnalle rajoituksia, ilmoitetaan Notamilla ja virallisella ilmoitustaululla.

2.6 Kelirikkoaikana ajoneuvoilla liikkuminen kiitoratojen pehmeillä sora-alueilla on ehdottomasti kielletty.

2.7 Ajoneuvoliikenteen rajoituksista voidaan poiketa kentän päällikön ja lentopaikan pitäjän luvalla.

2.8 Purjelentoon ja varjoliidintoimintaan liittyvä ajoneuvoliikenne on kuvattu ko. kohdissa erikseen.

2.9 Kaikessa liikkumisessa sekä ajoneuvojen ja lentokoneiden pysäköinnissä on otettava huomioon muiden kentän käyttäjien turvallisuus. Jokainen on velvollinen toimimaan niin, ettei aiheuteta haittaa tai vaaraa muille kenttäalueella liikkuville.

3. Merkinantopaikka ja ilmoitustaulut

3.1 Merkinantopaikkana toimii HYIK:n kerhorakennuksen edessä, tuulipussin vieressä oleva valkoisella rajattu neliö. Merkinantopaikalla ilmoitetaan kaksoisristillä purjelentotoiminnasta sekä tarvittaessa rajoituksista AGA M1-1 (Liite 1) mukaisilla merkeillä. Lisäksi tilapäisesti käytöstä poistetut alueet rajataan valkoisin ristein ja siirretty kynnys merkitään puna-keltaisin kartioin.

3.2 Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee HYIK:n kerhorakennuksen seinässä.. Lisäksi kerhojen ilmoitustauluilla ja www-sivuilla pidetään kenttää ja toimintaa koskevia tiedotuksia.

3.3 Pilvikorkeutta voidaan arvioida VR:n konepaja-alueella olevan maston avulla huonon sään vallitessa. Maston korkeus on 360ft AGL.

4 Ohjeita hätätapausten varalle

4.1 Hätäpuhelut tulee soittaa numeroon 112.

4.2 Paarit ja ensiapuvälineet sijaitsevat HYIK:n kerhorakennuksessa ja Konekorhonen Oy:n hallissa. Sammuttimia on jokaisessa lentokonehallissa.

4.3 Lento-onnettomuuden tapahduttua on välittömästi otettava yhteys aluehälytyskeskukseen puhelimella  tai ilmasta lähimmän lennonjohdon taajuudella. Hyvinkäällä: Helsinki –tutka 119,100 MHz.

4.4 Ilmailun onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamisesta säädetään erikseen määräyksellä GEN T1-4,  (Liite 5)

5 Radiot ja radioliikenne

5.1 Hyvinkään lentopaikan radiotaajuus on 122,500 MHz. Turvallisuussyistä edellytetään kaikissa Hyvinkäällä vakituisesti toimivissa ilma-aluksissa olevan ilmailuradio ja em. taajuus. Lisäksi purjelento/liidintoiminnan ollessa käynnissä starttipaikalla ja hinausautossa/vintturissa tulee olla myös ilmailuradio.

5.2 Lentopaikan läheisyydessä välttämättömät liikenneilmoitukset on annettava aina radiolla selvästi ja lyhyesti, jotta taajuutta ei turhaan kuormiteta.

5.3 Matkalennolla olevien purjelentokoneiden tulee käyttää matka- ja kilpapurjelennon käyttöön varattuja taajuuksia (122,750 MHz, 122,025 MHz).

5.4 Vintturihinaukseen lähtevä purjekone antaa liikenneilmoituksen. Hinauksen aloittamisesta purjekone antaa ilmoituksen “kireä”. Muitten ilma-alusten tulee huomioida, ettei päällekkäistä lähetystä tule  heti liikenneilmoituksen jälkeen.

5.5 Liidin/nousuvarjon lähtöilmoituksen antaa joko lentäjä tai starttipaikalla oleva valvoja.

5.6 Poikkeavasta laskukierroksesta tai liikehdinnästä on jokainen lentäjä velvollinen ilmoittamaan ja on myös varmistuttava, että asia on ymmärretty.

5.7 Hyvinkään lentopaikkaa lähestyvän ilma-aluksen suositellaan antavan lähestymisilmoituksen ja arvion saapumisesta laskukierroskuvioon seuraavissa kohdissa: Riihimäki, Hausjärvi, Ridasjärvi, Palopuro, Kytäjärvi, Hirvijärvi ja Rajamäki.

5.8 Paikallislennolla olevan ilma-aluksen suositellaan antavan informaatiota käytössä olevasta kiitotiestä ja liikenteestä muualta lähestyvälle ilma-alukselle.

6 Lentotoiminta

6.1 Lentosäännöt

Suomessa noudatetaan niin siviili- kuin sotilasilmailussakin tässä määräyksessä annetuin poikkeuksin ja täydennyksin EU:n yhteisiä lentosääntöjä (Standardised European Rules of the Air, SERA, komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012 yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta) sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2015/340 ja komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2016/1185). Lennokkeihin ei sovelleta EU:n yhteisiä lentosääntöjä eikä tätä määräystä.                                                                                                                                                

Erityistä huomiota tulee kiinnittää lentosääntöjen kohtaan SERA 3225 ”Toiminta lentopaikoilla ja sen läheisyydessä”. Siinä sanotaan mm. Liikkuessaan lentopaikalla tai sen läheisyydessä ilma-aluksen on:

- tarkkailtava muuta liikennettä yhteentörmäysten välttämiseksi
- mukauduttava muiden ilma-alusten toimintaan tai pysyttävä erossa siitä
- suoritettava kaikki kaarrot vasemmalle lähestyessään laskua varten ja lentoonlähdön jälkeen ellei toisin ole määrätty.

Kiitoteiden käyttö

- Hyvinkäällä käytettävissä olevat kiitotiet ovat 04/22 ja 30/12. Kiitoteille 22 ja 30 laskukierros on oikeanpuoleinen.

- Kiitoteiden käyttöperiaatteet on julkaistu LDG-kartassa  ja siihen liittyvissä ohjeissa ” lentopaikat.fi ”. Kartassa esitetyt melunvaimennusalueet tulee huomioida erityisesti toistuvassa lentotoiminnassa (läpilaskut, taitolento, hinaukset jne). (Liite 6).

- Kiitotietä 04/22 tulee käyttää ensisijassa. Kiitotien 30/12 käyttöä suositellaan vain tuuliolosuhteiden niin vaatiessa.

- Risteävien kiitoteiden 04/22 – 30/12 yhtäaikainen käyttö on kielletty.

- Yksittäisiä lentoja voidaan suorittaa risteävältä radalta, kunhan radiolla varustettu henkilö on varmistamassa ratojen risteyksessä, ettei lähestyviä tai lähteviä koneita ole risteävältä radalta lähtemässä tai tulossa.

- Moottoroidut ilma-alukset lähtevät ja laskevat asfaltoiduille kiitoradoille.

- Purjekoneet käyttävät vintturihinauksessa 04 vasemmassa reunassa ja 22 oikeassa reunassa olevaa lähtöasfaltteja. 30/12 radoilla purjekoneet lähtevät asfaltilta. Lentokonehinaukseen purjekoneet lähtevät asfaltoiduilta kiitoratojen jatkeilta. Laskeutuminen purjekoneilla suoritetaan asfaltille ja liikennetilanteen mukaan kone pyritään ohjaamaan pois asfaltilta sivuun.

- Riippuliitäjät/varjoliitäjät/nousuvarjot käyttävät lentoonlähtöön ja laskeutumiseen 04/22 kiitotien ja rullaustien välistä aluetta.  Kiitotiellä 30 ko. ilmailutoiminta tapahtuu asfaltin vasemmalla puolella ja 12 kiitotiellä asfaltin oikealla puolella.

- Kiitoradalla 04/22 purjekoneita voidaan tilapäisesti ryhmittää lähtöä varten kiitotien alkuun jatkeille 3 kpl. Tällöin yli laskevien koneiden tulee riittävän korkealta ylittää ryhmityksessä olevat koneet.

- Mikäli lähtevä tai laskeva kone suoritusarvoiltaan on sellainen, että se tarvitsee koko kiitotien, tulee sen riittävän ajoissa pyytää kiitotien vapauttamista.

- Talvikunnossapito. Lentopaikka pyritään pitämään auki ympäri vuoden. Pääkiitotie 04/22 aurataan. Talvikunnossa pito  julkaistaan Notam palvelussa. Pilotin on varmistettava auraustilanne puhelimella ennen lentopaikalle suunniteltua lentoa. Kiitotien 04 kynnystä ajoittain saatetaan siirtää liukkaankelin ajoharjoittelun takia. Kynnys merkitään kartioilla.

Purjelentotoiminta

- Hyvinkään purjelentoon varattavana alueena on D127. (Liite). Tutustu alueen rajoihin huolellisesti ennen lentotoiminnan aloittamista. Huomioi alueen jako A-, B-, C-, E-osa-alueisiin. Huomioi myös vaihteleva korkeusvaraus, joka voi olla MSL tai FL , (VFR/IFR) perusteinen. Alue voidaan varata yhteisvarauksena päivittäin Helsinki ACC:stä. Varauksen voimassaolon voi tarkistaa AVIAMAPS sovellutuksesta tai AIC.fi.

- Suoritettu yhteisvaraus on asetettava näkyville purjelennon  kenttäpäiväkirjaan.  Purjelentotoimintaan osallistuvien on päivittäin sovittava keskinäisesti vastuuhenkilö, joka varaa purjelentoalueen aluelennonjohdosta ja huolehtii tarvittavien merkintöjen tekemisestä ja toimenpiteistä.

-VFR -lennoille varausta ei tarvita mikäli toiminta ei ulotu valvottuun ilmatilaan.

- Purjekoneet voidaan hinata starttipaikalle autolla. Hinauksen tulee pääsääntöisesti tapahtua rullausteitä pitkin.

- Purjekoneisiin asettautumisen voi tehdä starttiryhmityksessä, mutta muut valmistelut on tehtävä ennen koneen siirtämistä kiitotielle. Avustaja ei saa nostaa koneen siipeä ylös, ellei hinausköyttä ole kiinnitetty ja koneen ohjaajalta saatu “valmis” merkkiä. Hinauskoneen lentäjä kiristää hinausköyden ja purjelentäjä ilmoittaa hinauslentäjälle “kireällä” ennen hinauksen aloittamista. Purjekoneen lentokonehinausta ei tule aloittaa yhtäaikaisesti liidinhinauksen, vintturihinauksen tai muun lähtevän koneen kanssa. Uusi hinaus voidaan aloittaa vasta, kun edellinen  hinauslanka on kokonaan maassa.

- Vintturihinaukseen lähtevä lentäjä antaa käsimerkin siivenkärkimiehelle. Siivenkärkeä ei saa nostaa vaakaan lähtöä varten, jos laskukierroksessa on lähestyvä ilma-alus. Vintturi alkaa kiristää hinauslankaa purjekoneen liikenneilmoituksen kuultuaan. Kun hinauslanka on kireällä, ilmoittaa lentäjä radiolla ”kireällä”, jonka jälkeen vinttaaja voi aloittaa vedon.

- Mikäli hinauslanka menee poikki, on se välittömästi poistettava kiitoradalta ja asiasta on ilmoitettava radiolla nouseville ja laskeville koneille ja tarvittaessa käsimerkein pyrittävä estämään lankaan rullaaminen.

Moottorilentotoiminta

- Moottorikoneita käynnistettäessä on huolehdittava siitä, että potkurivirta ei suuntaudu halleihin tai että käynnistyksestä ei aiheudu muille ilma-aluksille tai ihmisille haittaa.

- Moottorikoneiden pysäköinti halliaukioilla ja rullausteiden varrella on tehtävä riittävän etäälle, jotta myös pitkäsiipisimmät ilma-alukset voivat vapaasti rullata ohitse.

- Kiitoteiden käytössä huomioitava LDG-kartan / lentopaikat.fi ohjeet, joihin on ehdottomasti tutustuttava.( Liite 6 )

- Ympäristön lentomelun omaehtoiseen rajoittamiseen tähtäävänä toimenpiteenä on häiriötä tuottavaa lentämistä vältettävä. Tällaista lentämistä on esim. jatkuva läpilaskujen tekeminen varhain aamulla ja myöhään illalla, asutuksen yläpuolella matalalla suoritettu paikallislento sekä taitolennon harjoittaminen. Etenkin meluisilla koneilla on laskukierrokset suunniteltava niin, että kierros voidaan lentää osatehoilla. Erityisen tärkeää lentomelun välttäminen on viikonloppuisin, sekä hautausmaa-alueen läheisyydessä. Lentotoiminta moottorillisilla ilma-aluksilla on kielletty arkisin (ma-pe) kello 22 -07 välisenä aikana, kuten myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä (pe-la) kello 22 – 08. (Ympäristölupa kohta 8.) Rajoitus ei koske pelastus ja viranomaislentoja, eikä satunnaisesti huoltoon tulevia koneita.

- Koneiden huolto ja korjaus. Moottorikoneiden huoltotoimia saa tehdä vain lentokonehallissa sellaisessa paikassa, jossa huollossa  käytettävien ja syntyvien nesteiden pääsy maaperään on estetty.Hallissa on oltava imeytysainetta ja työvälineitä mahdollisten öljyvahinkojen varalta. (Ymp.lupa kohta 39.)

- Polttoaineiden varastointi ja jakelu. Lentokoneiden tankkaukset, polttonestesäiliöiden täytöt ja polttonesteiden varastointi tulee suorittaa ainoastaan yhdellä siihen tarkoitukseen varatulla tankkausalueella. Alueelle ei saa tuoda polttoainetta kanistereissa tai muissa säiliöissä, vaan koneiden tankkaus tulee tehdä tankkausalueella. Tankkaus tulee tehdä koulutetun henkilön valvonnassa. (Ymp.lupa kohtta19).

- Taitolennon harjoitteluun tulee käyttää  harjoitusalueita kentän ympäristössä, jotta melukuormitusta saadaan vähennettyä lentopaikalla. Taitolentäjät varaavat Hyvinkään D-alueet, mikäli purjelentotoiminnalle ole  varausta tehty.

- Rauhannummen hautausmaalla tapahtuvien hautausten aikana taitolento on kielletty lentokentän läheisyydessä, mikäli siitä aiheutuu meluhaittaa. Samoin laskukierroksessa lentäminen hautausmaan yli on kielletty.

Laskuvarjohyppytoiminta

- Laskuvarjohyppytoimintaa Hyvinkään lentopaikalla ei tilapäistoimintaa lukuun ottamatta ole.

Helikopteritoiminta

- Helikoptereiden on otettava huomioon muu liikenne lähestyessään laskutarkoituksessa kenttää. Leijuntaharjoitukset tulee tehdä kiitotien 12 alkupäässä mikäli kiitotie 04/22 on muun liikenteen käytössä.

Lennokkitoiminta/RPAS toiminta

- Lennokkien lennättämiseen sopiva alue on kiitotien 12 alkupää, silloin kun  lentotoiminta tapahtuu 04/22 kiitotieltä.

- Muun lentotoiminnan käyttäessä kiitotietä 30/12, lennokkien lennätys voi tapahtua 04 alkupäässä. Lennätyspaikalla tulee suorittaa huolellista muun liikenteen tarkkailua.

-Lennätyskorkeudet eivät saa ulottua muiden ilma-alusten laskukierroskorkeudelle ja kun laskuun tuleva ilma-alus lähestyy  on lennokki otettava välittömästi alemmaksi.

- Mikäli ilma-alus suorittaa lentoonlähtöä tai laskua, ei lennokkia saa lennättää käytössä olevan kiitotien lähelle.

- Lennokkien lennätystoiminnassa käytettävä ajoneuvokalusto tulee pysäköidä kiitoalueen ulkopuolelle, jotta tarvittaessa aluetta voidaan nopeasti käyttää ilma-alusten laskuun (pakkolaskut yms).

- Moottoroitujen lennokkien lennättäjillä tulee olla henkilökohtainen vastuuvakuutus ko .harrastukseen, joko SIL:n jäsenvakuutuksen muodossa, tai muulla tavalla järjestettynä.

- Erityisesti vilkkaan lentotoiminnan aikana saatetaan lennokkitoimintaa joutua rajoittamaan. Lennokki- ja RPAS toiminnassa tulee noudattaa OPS M1-32 4.12.2018 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun,, Tiedotus AIC NR A9/2018 13.12.2018 sekä Hyvinkään lentopaikan sisäisiä ohjeita.

Liidintoiminta

- Liidintoimintaan, mikäli se ulottuu valvottuun ilmatilaan on saatava asianomainen lennonjohtoelimen lupa. Lentotoiminnassa noudatetaan ilmailumääräystä OPS M2-9 LIITIMET.

- Hyvinkäällä edellytetään, että hinausta käyttävällä liidintoiminnalla tulee olla käytössään Hyvinkään taajuudella varustettu ilmailuradio.

- Liidintoimintaan osallistuvien on päivittäin sovittava keskinäisesti vastuuhenkilö, joka varaa toimintaan tarvittavat luvat aluelennonjohdolta tai sopii purjelentoon varatuista luvista ko. vastuuhenkilön kanssa.

- Liitimien hinaukseen käytettävän ajan pituudesta johtuen, hinausta ei saa aloittaa, jos muu ilma-alus on jo ilmoittanut liittymisestä laskukierrokseen tai lentoonlähdöstä. Kahden peräkkäisen, välittömästi tapahtuvan liitimen hinausta ei saa suorittaa, jos muuta odottavaa liikennettä on olemassa.    

- Liidintoiminnassa laskualue voi olla kiitoalueen ulkopuolella ja on määriteltävä niin, ettei se aiheuta vaaraa maassa oleville muille ilma-aluksille.

- Liitimien hinaukseen käytettävien hinausajoneuvojen tulee ottaa huomioon muu liikenne, nopeus ja sorapinnoitetun kiitoalueen pöly- ja eroosiovaikutus. Hinauksessa käytettävä ajoneuvo ei saa vahingoittaa kentän pintaa.

- Erityisesti muun vilkkaan lentotoiminnan aikana saatetaan liidintoimintaa joutua rajoittamaan lentopaikan päällikön ohjeiden mukaisesti.

Poikkeustilanteet

Lentokenttäalueella järjestetään tilapäisesti myös muuta kuin ilmailuun liittyvää toimintaa. Tällaisia ovat erilaiset yleisötilaisuudet sekä esim. moottoriajoneuvoilla tapahtuvat testaukset, kurssit, harjoitukset sekä Puolustusvoimien harjoitukset.

Kaikki merkittävät tapahtumat on ilmoitettu ilmailun viestipalveluverkon kautta, josta ne on ennen lentoa varmistettavissa. Epävarmoissa tapauksissa varmistuksen voi saada puhelimella lentopaikan päälliköltä tai muusta lentopaikan puhelinnumerosta.

Voimassaolo, muutokset ja jakelu

Nämä toimintaohjeet astuvat voimaan HYIK ry:n johtokunnan hyväksyttyä ne käyttöön.

Toimintaohjeisiin  voidaan tehdä muutoksia lentopaikan pitäjän toimesta.

Toimintaohjeiden jakelu tapahtuu painettuna versiona kaikille Hyvinkään lentopaikkaa käyttäville, omistaville tai hallinnoiville osapuolille painotuotteena, sähköisessä muodossa, internet-sivuina tai julkisena ilmoitustaulukappaleena.

Liite 1. Lentopaikat ja maalaitteet  AGA M1-1 (Traficom.fi)
Liite 2. Suomessa sovellettavat lentosäännöt OPS M1-1  (Traficom.fi)
Liite 3. SERA 3225 (Traficom.fi)
Liite 4. EFHV Kenttä kartta
Liite 5. GEN T1-4 (Traficom.fi)
Liite 6. EFHV Landing Chart (lentopaikat.fi)
Liite 7. EFHV Purjelentoalueet D127A,B,C,E (Ilmailukartta 1:500 000)
Liite 8. OPS M1-32 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun (Traficom.fi)