HYVINKÄÄN LENTOPAIKAN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

1.6.2015 Rev. 3
 1. Yleistä
 2. Ajoneuvoliikenne ja liikkuminen kenttäalueella
 3. Merkinantopaikka ja ilmoitustaulut
 4. Ohjeita hätätapausten varalle
 5. Radiot ja radioliikenne
 6. Lentotoiminta
 7. Poikkeustilanteet
 8. Voimassaolo, muutokset ja jakelu
 9. Liitteet
 1. Yleistä
  1. Nämä pysyväismääräykset on laadittu lentopaikan pitäjän toimesta yhteistyössä muiden lentopaikan vakinaisten käyttäjien kanssa. OPS M1-6 10.05 1978 (Lentopaikkojen käyttäminen lentotoimintaan, kohta 5: Lentopaikkojen pysyväismääräykset).
  2. Kaikessa lentotoiminnassa tärkein tavoite on turvallisuus. Pysyväismääräysten tarkoituksena on antaa ohjeita turvallisuuden säilyttämiseksi ja edistämiseksi Hyvinkään lentopaikalla. Niissä on otettu huomioon kentän ja sen ympäristön erityisolosuhteet.
  3. Jokainen Hyvinkäällä toimiva ilmailun harrastaja on velvollinen tutustumaan näihin määräyksiin ja noudattamaan niitä. Jokainen on myös velvollinen puuttumaan havaittuihin rikkomuksiin ja ilmoittamaan niistä lentopaikan päällikölle. Vaaratilanteista on jokainen velvollinen ilmoittamaan lentopaikan päällikölle, jolla on edelleen ilmoitusvelvollisuus ilmailuviranomaiselle.
  4. Hyvinkään lentopaikan ja lentopaikan pitäjän osoite
   Hyvinkään Ilmailukerho ry
   Lentokentäntie 50, 05820 Hyvinkää
   Puh 019 451 646
   Puh 040 501 0590
  5. Lentopaikan päällikkö
   Jukka Helminen
   Seittemänmiehenkatu 40 as 7
   05830 Hyvinkää
   puh. 040 501 0590
   puh. 020 759 0632
   jukka.helminen@konekorhonen.com
  6. Muut puhelinnumerot Hyvinkään lentopaikalla
   Jukolan Pilotit ry
   019 454 990
   Pj Tero Nurmi 040 862 6510
   Mäntsälän Ilmailukerho ry
   Pj Jorma Sucksdorff 045 657 6166
   Konekorhonen Oy lentokonekorjaamo
   020 759 0630
 2. Ajoneuvoliikenne ja liikkuminen lentokenttäalueella
  1. Sekä liikennöiminen ajoneuvoilla, että jalankulku kiitoalueilla on kielletty. Poikkeuksena sallitaan lentotoimintaan ja lentopaikan huoltoon liittyvä liikkuminen.
  2. Ylitettäessä kiitotie on varmistuttava siitä, että ilma-aluksia ei ole laskeutumassa tai lähdössä kiitotieltä. Liite 3.
  3. Lentokenttäalueella on voimassa nopeusrajoitus 30 km/h. Rajoitus ei koske erikseen sovittuja testejä, kursseja tai kilpailuja. Katso myös kohta 6.7. ajoneuvon käyttö liitimien hinaukseen.
  4. Kentän reuna-alueilla kulkee ulkoilureittejä. Kiitoalueille varomattomasti tulleet henkilöt ja kotieläimet on jokaisen ilmailutoimintaan osallistuvan henkilön tarvittaessa ohjattava pois välittömän vaaran välttämiseksi.
  5. Liikkuminen ja toiminta puolustusvoimien henkilöstölle ja ajoneuvoille on sallittua pysyväismääräyksistä poiketen. Mikäli siitä aiheutuu lentotoiminnalle rajoituksia, ilmoitetaan siitä erikseen.
  6. Kelirikkoaikana ajoneuvoilla liikkuminen kiitoratojen pehmeillä sora-alueilla on ehdottomasti kielletty.
  7. Ajoneuvoliikenteen rajoituksista voidaan poiketa kentän päällikön ja lentopaikan pitäjän luvalla.
  8. Purjelentoon ja varjoliidintoimintaan liittyvä ajoneuvoliikenne on kuvattu ko. kohdissa erikseen.
  9. Kaikessa liikkumisessa sekä ajoneuvojen ja lentokoneiden pysäköinnissä on otettava huomioon muiden kentän käyttäjien turvallisuus. Jokainen on velvollinen toimimaan niin, ettei aiheuteta haittaa tai vaaraa muille kenttäalueella liikkuville.
 3. Merkinantopaikka ja ilmoitustaulut
  1. Merkinantopaikkana toimii HYIK:n kerhorakennuksen edessä, tuulipussin vieressä oleva valkoisella rajattu neliö. Merkinantopaikalla ilmoitetaan kaksoisristillä purjelentotoiminnasta sekä tarvittaessa rajoituksista lentosääntöjen mukaisilla merkeillä. Lisäksi tilapäisesti käytöstä poistetut alueet rajataan valkoisin ristein ja siirretty kynnys merkitään puna-keltaisin kartioin.
  2. Virallinen ilmoitustaulu sijaitsee HYIK:n kerhorakennuksen seinässä. Polttoaineenjakeluaseman vieressä on liikennealuekartta. Lisäksi kerhojen ilmoitustauluilla pidetään kenttää ja toimintaa koskevia tiedotuksia.
  3. Pilvikorkeutta voidaan arvioida VR:n konepaja-alueella olevan maston avulla huonon sään vallitessa. Maston korkeus on 336ft GND.
 4. Ohjeita hätätapausten varalle
  1. Kaikki hätäpuhelut tulee soittaa numeroon 112. Kiinteät verkkopuhelimet sijaitsevat HYIK:n ja Jukolan Pilottien kerhorakennuksissa sekä Konekorhonen Oy:n toimistossa.
  2. Paarit ja ensiapuvälineet sijaitsevat HYIK:n kerhorakennuksessa ja Konekorhonen Oy:n hallissa. Sammuttimia on jokaisessa lentokonehallissa.
  3. Lento-onnettomuuden tapahduttua on välittömästi otettava yhteys aluehälytyskeskukseen puhelimella puh. 03 286 5171 tai ilmasta lähimmän lennonjohdon taajuudella. Hyvinkäällä: Helsinki –lähestyminen 119,100 MHz.
  4. Ilmailun onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista ja poikkeamisesta säädetään erikseen määräyksellä GEN M1-4, 20.05.2014
 5. Radiot ja radioliikenne
  1. Hyvinkään lentopaikan radiotaajuus on 122,500 MHz. Turvallisuussyistä edellytetään kaikissa Hyvinkäällä vakituisesti toimivissa koneissa/liitimissä olevan ilmailuradio ja em. taajuus. Lisäksi purjelento/liidintoiminnan ollessa käynnissä starttipaikalla ja hinausautossa/vintturissa tulee olla myös ilmailuradio.
  2. Lentopaikan läheisyydessä välttämättömät liikenneilmoitukset on annettava aina radiolla selvästi ja lyhyesti, jotta taajuutta ei turhaan kuormiteta.
  3. Matkalennolla olevien purjelentokoneiden tulee käyttää matka- ja kilpapurjelennon käyttöön varattuja taajuuksia (122,750 MHz, 122,025 MHz).
  4. Hinaus- ja laskuvarjohyppykoneen lentäjien on annettava ko. toimintaan kuuluvat liikenneilmoitukset.
  5. Vintturihinaukseen lähtevä purjekone antaa liikenneilmoituksen.
  6. Liidin/nousuvarjon lähtöilmoituksen antaa joko lentäjä tai starttipaikalla oleva valvoja.
  7. Poikkeavasta laskukierroksesta tai liikehdinnästä on jokainen lentäjä velvollinen ilmoittamaan ja on myös varmistuttava, että asia on ymmärretty.
  8. Liikenneilmoitukset Hyvinkään lentopaikalla on aina tehtävä vaikkei muuta liikennettä olisikaan.
  9. Hyvinkään lentopaikkaa lähestyvän ilma-aluksen suositellaan antavan lähestymisilmoituksen ja arvion saapumisesta laskukierroskuvioon seuraavissa kohdissa: Riihimäki, Erkylän masto, Ridasjärvi, Palopuro, Kytäjärvi, Hirvijärvi ja Kulomäki.
  10. Paikallislennolla olevan ilma-aluksen suositellaan antavan informaatiota käytössä olevasta kiitotiestä ja liikenteestä muualta lähestyvälle ilma-alukselle.
  11. Ilma-alusten tulee tehdä ilmoitus myötätuuliosaan liittyessään ja liikennetilanteesta riippuen suositellaan ilmoituksen antamista myös perus- ja loppuosalla.
 6. Lentotoiminta
  1. Lentosäännöt
   1. Lentotoiminnassa Suomessa noudatetaan lentosääntöjä (OPS M1-1 13.11.2014 / SERA) EU:N YHTEISTEN LENTOSääNTöJEN SOVELTAMINEN SUOMESSA Suomessa noudatetaan niin siviili- kuin sotilasilmailussakin tässä määräyksessä annetuin poikkeuksin ja täydennyksin EU:n yhteisiä lentosääntöjä ( Standardised European Rules of the Air, SERA, komission täytääntöönpanoasetus (EU) N:ro 923/2012 yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja –menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä, sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 730/2006, (EU) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta.
   2. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lentosääntöjen kohtaan 3.2.5 ”Toiminta lentopaikoilla ja sen läheisyydessä”. Siinä sanotaan mm. Liikkuessaan lentopaikalla tai sen läheisyydessä ilma-aluksen on:
    • tarkkailtava muuta liikennettä yhteentörmäysten välttämiseksi
    • mukauduttava muiden ilma-alusten toimintaan tai pysyttävä erossa siitä
    • suoritettava kaikki kaarrot vasemmalle lähestyessään laskua varten ja lentoonlähdön jälkeen ellei toisin ole määrätty sekä
    • suoritettava lasku ja lentoonlähtö vastatuuleen, ellei turvallisuussyistä tai kiitotiejärjestelyn tai muun liikenteen takia muuta suuntaa ole pidettävä parempana.
   3. Ilma-aluksen päällikkö on vastuussa siitä, että ilma-alusta käytettäessä noudatetaan lentosääntöjä riippumatta siitä, ohjaako hän ilma-alusta itse. Päällikkö voi poiketa näistä säännöistä silloin, kun se turvallisuuden vuoksi on ehdottoman välttämätöntä (lentosäännöt OPS M1-1).
  2. Kiitoteiden käyttö
   1. Hyvinkäällä käytettävissä olevat kiitotiet ovat 04/22 ja 30/12. Kiitoteille 22 ja 30 laskukierros on oikeanpuoleinen.
   2. Kiitoteiden käyttöperiaatteet on julkaistu LDG-kartassa ( 22.08.2014 ) ja siihen liittyvissä ohjeissa ” lentopaikat.fi ”. Kartassa esitetyt melunvaimennusalueet tulee huomioida erityisesti toistuvassa lentotoiminnassa (läpilaskut, taitolento, hinaukset jne). Liite 2.
   3. Kiitotietä 04/22 tulee käyttää ensisijassa. Kiitotien 30/12 käyttöä suositellaan vain tuuliolosuhteiden niin vaatiessa johtuen kiitotien liikennekelpoisuudesta vilkkaaseen lentotoimintaan.
   4. Risteävien kiitoteiden 04/22 – 30/12 yhtäaikainen käyttö on kielletty.
   5. Yksittäisiä lentoja voidaan suorittaa risteävältä radalta, kunhan radiolla varustettu henkilö on varmistamassa ratojen risteyksessä, ettei lähestyviä tai lähteviä koneita ole risteävältä radalta lähtemässä tai tulossa.
   6. Moottorikoneet, experimental -koneet, ultrakevyet moottorikoneet ja moottoripurjekoneet lähtevät ja laskevat asfaltoiduille kiitoradoille.
   7. Purjekoneet käyttävät vintturihinauksessa 04 vasemmassa reunassa ja 22 oikeassa reunassa olevaa lähtöasfalttia. 30/12 radoilla purjekoneet lähtevät asfaltilta. Lentokonehinaukseen purjekoneet lähtevät asfaltoiduilta kiitoradoilta. Laskeutuminen purjekoneilla suoritetaan asfaltille ja liikennetilanteen mukaan kone pyritään ohjaamaan pois asfaltilta sivuun.
   8. Riippuliitäjät/varjoliitäjät/nousuvarjot käyttävät lentoonlähtöön ja laskeutumiseen 04/22 kiitotien ja rullaustien välistä aluetta. Milloin purjelentotoimintaa ei ole käynnissä kiitotiellä 04/22, ko. ilmailijat käyttävät kiitotien 04 vasenta laitaa tai 22 oikeata laitaa. Kiitotiellä 30 ko. ilmailutoiminta tapahtuu asfaltin vasemmalla puolella ja 12 kiitotiellä asfaltin oikealla puolella.
   9. Kiitoradalla 04/22 purjekoneita voidaan tilapäisesti ryhmittää lähtöä varten kiitotien alkuun asfaltille 3 kpl. Tällöin yli laskevien koneiden tulee riittävän korkealta ylittää ryhmityksessä olevat koneet.
   10. Mikäli lähtevä tai laskeva kone suoritusarvoiltaan on sellainen, että se tarvitsee koko kiitotien, tulee sen riittävän ajoissa pyytää kiitotien vapauttamista.
  3. Purjelentotoiminta
   1. Hyvinkään purjelentoon varattavana alueena on D127. (kts liite 4). Tutustu alueen rajoihin huolellisesti ennen lentotoiminnan aloittamista. Huomioi alueen jako A-, B-, C-, D-osa-alueisiin. Huomioi myös vaihteleva korkeusvaraus, joka voi olla MSL tai FL -perusteinen. Alue voidaan varata yhteisvarauksena päivittäin Tampereen aluelennonjohdosta.
   2. Asianmukaisesta ilmatilan käytöstä vastaa kohdallaan jokainen lupakirjan omaava purjelentäjä.
   3. Suoritettu yhteisvaraus on asetettava näkyville kenttäpäiväkirjaan. Mikäli ilmatilavarauksen tarve päättyy ilmoitettua aiemmin on myös tämä ilmoitettava aluelennonjohdolle. Vastuuhenkilönä on joko purjelennonvalvojana toimiva henkilö tai viimeisenä laskuun tullut Hyvinkään lentotoimintaan osallistunut purjelentäjä. Purjelentotoimintaan osallistuvien on päivittäin sovittava keskinäisesti vastuuhenkilö, joka varaa purjelentoalueen aluelennonjohdosta ja huolehtii tarvittavien merkintöjen tekemisestä ja toimenpiteistä.
   4. VFR -lennoille varausta ei tarvita mikäli toiminta ei ulotu valvottuun ilmatilaan.
   5. Purjekoneet voidaan hinata starttipaikalle autolla. Hinauksen tulee pääsääntöisesti tapahtua rullausteitä pitkin.
   6. Purjekoneisiin asettautumisen voi tehdä starttiryhmityksessä, mutta muut valmistelut on tehtävä ennen koneen siirtämistä kiitotielle. Ennen hinauksen alkua on hinauslentäjälle toimitettava starttilippu. Avustaja ei saa nostaa koneen siipeä ylös, ellei hinausköyttä ole kiinnitetty ja koneen ohjaajalta saatu “valmis” merkkiä. Hinauskoneen lentäjä kiristää hinausköyden ja purjelentäjä ilmoittaa hinauslentäjälle “kireällä” ennen hinauksen aloittamista. Purjekoneen lentokonehinausta ei tule aloittaa yhtäaikaisesti liidinhinauksen, vintturihinauksen tai muun lähtevän koneen kanssa. Uusi hinaus voidaan aloittaa vasta, kun hinauslanka on kokonaan maassa.
   7. Vintturihinaukseen lähtevä lentäjä antaa käsimerkin siivenkärkimiehelle. Siivenkärkeä ei saa nostaa vaakaan lähtöä varten, jos laskukierroksessa on lähestyvä ilma-alus. Vintturi alkaa kiristää hinauslankaa purjekoneen liikenneilmoituksen kuultuaan. Kun hinauslanka on kireällä, ilmoittaa lentäjä radiolla ”kireällä”. Vinttaaja aloittaa vedon.
   8. Mikäli hinauslanka menee poikki, on se välittömästi poistettava kiitoradalta ja asiasta on ilmoitettava radiolla nouseville ja laskeville koneille ja tarvittaessa käsimerkein pyrittävä estämään lankaan rullaaminen.
  4. Moottorilentotoiminta
   1. Moottorikoneita käynnistettäessä on huolehdittava siitä, että potkurivirta ei suuntaudu halleihin tai että käynnistyksestä ei aiheudu muille ilma-aluksille tai ihmisille haittaa.
   2. Moottorikoneiden pysäköinti halliaukiolla ja rullausteiden varrella on tehtävä riittävän etäälle, jotta myös pitkäsiipisimmät ilma-alukset voivat vapaasti rullata ohitse.
   3. Kiitoteiden käytössä huomioitava LDG-kartan 22.08.2015/ lentopaikat.fi ohjeet, joihin on ehdottomasti tutustuttava.( Liite 2.)
   4. Ympäristön lentomelun omaehtoiseen rajoittamiseen tähtäävänä toimenpiteenä on häiriötä tuottavaa lentämistä vältettävä. Tällaista lentämistä on esim. jatkuva läpilaskujen tekeminen varhain aamulla ja myöhään illalla, asutuksen yläpuolella matalalla suoritettu paikallislento sekä taitolennon harjoittaminen. Etenkin meluisilla koneilla on laskukierrokset suunniteltava niin, että kierros voidaan lentää osatehoilla. Erityisen tärkeää lentomelun välttäminen on viikonloppuisin, sekä hautausmaa-alueen läheisyydessä. Suosituksena on, ettei moottorillista lentotoimintaa suoriteta arkisin (ma-pe) kello 22 -07 välisenä aikana, kuten ei myöskään viikonloppuisin ja juhlapyhinä (pe-la) kello 22 – 08. Rajoitus ei koske pelastus ja viranomaislentoja, eikä satunnaisesti huoltoon tulevia koneita.
   5. Taitolennon harjoitteluun tulee käyttää myös harjoitusalueita kentän ympäristössä, jotta melukuormitusta saadaan vähennettyä lentopaikalla.
   6. Rauhannummen hautausmaalla tapahtuvien hautausten aikana taitolento on kielletty lentokentän läheisyydessä, mikäli siitä aiheutuu meluhaittaa. Samoin laskukierroksessa lentäminen hautausmaan yli on kielletty.
  5. Laskuvarjohyppytoiminta Laskuvarjohyppytoimintaa Hyvinkään lentopaikalla ei tilapäistoimintaa lukuun ottamatta ole.
 7. Lennokkitoiminta
  1. Lennokkien lennättämiseen sopivat alueet ovat kiitotien 12 alkupää, silloin kun muu lentotoiminta tapahtuu 04/22 kiitotieltä.
  2. Muun lentotoiminnan käyttäessä kiitotietä 30/12, lennokkien lennätys voi tapahtua 04 alkupäässä. Lennätyspaikalla tulee suorittaa huolellista muun liikenteen tarkkailua.
  3. Lennätyskorkeudet eivät saa ulottua muiden ilma-alusten laskukierroskorkeudelle ja kun laskuun tuleva ilma-alus lähestyy laskua varten, on lennokki otettava välittömästi alemmaksi.
  4. Mikäli lähdössä oleva kone on siirtymässä lähtöpaikalle, ei lennokkia saa lennättää käytössä olevan kiitotien päällä tai noususektorissa.
  5. Lennokkien lennätystoiminnassa käytettävä ajoneuvokalusto tulee pysäköidä kiitoalueen ulkopuolelle, jotta tarvittaessa aluetta voidaan nopeasti käyttää ilma-alusten laskuun (pakkolaskut yms).
  6. Moottoroitujen lennokkien lennättäjillä tulee olla henkilökohtainen vastuuvakuutus ko .harrastukseen, joko SIL:n jäsenvakuutuksen muodossa, tai muulla tavalla järjestettynä.
  7. Erityisesti vilkkaan lentotoiminnan aikana saatetaan lennokkitoimintaa joutua rajoittamaan.
 8. Liidintoiminta
  1. Liidintoimintaan, mikäli se ulottuu valvottuun ilmatilaan on saatava asianomainen lennonjohtoelimen lupa.
  2. Hyvinkäällä edellytetään, että hinausta käyttävällä liidintoiminnalla tulee olla käytössään Hyvinkään taajuudella varustettu ilmailuradio.
  3. Liidintoimintaan osallistuvien on päivittäin sovittava keskinäisesti vastuuhenkilö, joka varaa toimintaan tarvittavat luvat aluelennonjohdolta tai sopii purjelentoon varatuista luvista ko. vastuuhenkilön kanssa.
  4. Hinaukseen käytettävän ajan pituudesta johtuen, hinausta ei saa aloittaa, jos muu ilma-alus on jo ilmoittanut liittymisestä laskukierrokseen tai lentoonlähdöstä.
  5. Kahden peräkkäisen, välittömästi tapahtuvan liitimen hinausta ei saa suorittaa, jos muuta odottavaa liikennettä on olemassa.
  6. Liidintoiminnassa laskualue on määriteltävä niin, ettei se aiheuta vaaraa rullaustiellä rullaaville moottorikoneille tai laskuun tuleville liitimille.
  7. Liitimien hinaukseen käytettävien hinausajoneuvojen tulee ottaa huomioon muu liikenne, nopeus ja sorapinnoitetun kiitoalueen pöly- ja eroosiovaikutus. Hinauksessa käytettävä ajoneuvo ei saa vahingoittaa kentän pintaa.
  8. Erityisesti muun vilkkaan lentotoiminnan aikana saatetaan liidintoimintaa joutua rajoittamaan.
 9. Poikkeustilanteet
  1. Lentokenttäalueella järjestetään tilapäisesti myös muuta kuin ilmailuun liittyvää toimintaa. Tällaisissa ovat erilaiset yleisötilaisuudet sekä esim. moottoriajoneuvoilla tapahtuvat testaukset, kurssit, harjoitukset sekä Puolustusvoimien harjoitukset.
  2. Kaikki merkittävät tapahtumat on ilmoitettu ilmailun viestipalveluverkon kautta, josta ne on ennen lentoa varmistettavissa. Epävarmoissa tapauksissa varmistuksen voi saada puhelimella lentopaikan päälliköltä tai muusta lentopaikan puhelinnumerosta.
 10. Voimassaolo, muutokset ja jakelu
  1. Nämä pysyväismääräykset astuvat voimaan HYIK ry:n johtokunnan hyväksyttyä ne käyttöön.
  2. Pysyväismääräyksiin voidaan tehdä muutoksia lentopaikan pitäjän toimesta.
  3. Pysyväismääräysten jakelu tapahtuu painettuna versiona lentoturvallisuushallinnolle ja kaikille Hyvinkään lentopaikkaa käyttäville, omistaville tai hallinnoiville osapuolille painotuotteena, sähköisessä muodossa, internet-sivuina tai julkisena ilmoitustaulukappaleena.
 11. Liitteet
http://ukmedsnorx.com/xanaxhttp://ukmedsnorx.com/ativanhttp://ukmedsnorx.com/valium